1. DATU PĀRZINIS

Apmeklējot šo mājaslapu un veicot darbības tajā, kā arī mijiedarbojoties ar mūsu sociālo mediju kontiem, Jūsu personas datu pārzinis ir SIA “R.A.L.”, reģistrācijas numurs: 50003259951.

Kontaktinformācija

Adrese: Brīvības iela 85, Centra rajons, Rīga, LV-1001

Tālrunis: 67316372

E-pasts: ral85@inbox.lv

Kāda ir “R.A.L.” darbības joma?

SIA “R.A.L.” nodarbojas ar dažādu medicīnas preču mazumtirdzniecību un vairumtirdzniecību Latvijā un Baltijas valstu tirgū un sadarbojas ar vairāk nekā 20 pasaulē vadošajiem medicīnas preču ražotājiem.

2. MĒS IEVĀCAM ŠĀDUS PERSONAS DATUS

Komunikācija

“R.A.L.” ievāc informāciju, ko fiziskas personas norāda, sazinoties ar mums. Piemēram, kad Jūs nosūtāt mums e-pastu, tiek ievākta informācija, kas ir ietverta e-pasta ziņojumā: e-pasta adrese un tālrunis, korespondences saturs, kā arī vārds un uzvārds.

Kad Jūs izmantojat mūsu sociālos tīklus, lai sazinātos ar mums, piemēram, mūsu Facebook kontu, “R.A.L.” apstrādā šajos tīklos pieejamo lietotāja kontaktinformāciju, korespondences saturu, kā arī lietotāja profila informāciju un lietotāja fotoattēlu, ja tāds ir pieejams. Papildus uz datu apstrādi šajās platformās attiecas to privātuma un lietošanas noteikumi.

Norēķinu dati

Kad mēs sniedzam Jums pakalpojumu, tiek ievākta Jūsu e-pasta adrese, tālruņa numurs, vārds, uzvārds, kā arī norēķinu dati.

3. KĀDI IR DATU APSTRĀDES MĒRĶI UN TIESISKIE PAMATI?

Jūsu dati tiek apstrādāti tikai tad, ja to apstrādei ir konkrēts mērķis un tiesiskais pamats. “R.A.L.” datu apstrādi veic atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas un Latvijas normatīvo aktu prasībām

Saziņas nodrošināšana, pieprasījumu apkopošana un apstrāde. Kad mēs sazināmies ar Jums, lai sniegtu atbildes uz Jūsu jautājumiem, datu apstrādes pamats ir mūsu leģitīmās intereses.

Pakalpojuma sniegšana. Ja jūs iegādājaties “R.A.L.” piedāvātās preces, šajā gadījumā tiesiskais pamats datu apstrādei ir starp Jums un “R.A.L.” noslēgtais līgums.

4. CIK ILGI UN KUR TIEK GLABĀTI PERSONAS DATI?

Personas dati tiek glabāti līdz noteiktā apstrādes mērķa sasniegšanai. Tipiski mēs glabājam personas datus 1 gadu no to iegūšanas, ja vien normatīvo aktu prasības neparedz ilgāku glabāšanas laiku. Kad personas datu glabāšanas periods ir beidzies, tie tiek drošā veidā neatgriezeniski dzēsti. Personas dati netiek nodoti uz valstīm ārpus Eiropas Ekonomikas zonas.

Mēs varam nodot datus trešajām personām, kur sniedz tehnisko atbalstu mums, un ar kuriem mēs esam noslēguši pienācīgu līgumu, kā arī tiesībsargājošajām un uzraugošajām iestādēm pēc to motivēta pieprasījuma un tādā apmērā, ciktāl tas nepieciešams to funkciju veikšanai.

5. KAS IR SĪKDATNES?

Sīkdatnes ir neliela teksta datnes, kas tiek nosūtītas uz lietotāja datoru vai mobilo ierīci tīmekļa vietnes apmeklēšanas laikā un ko tīmekļa vietne saglabā lietotāja datorā vai mobilajā ierīcē, kad lietotājs atver vietni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas vietnes atmiņa, ļaujot šai vietnei atcerēties lietotāja datoru vai mobilo ierīci nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties lietotāja iestatījumus vai padarīt vietnes lietošanu ērtāku. Sīkdatnes tiek uzglabātas 8 mēnešus no brīža, kad pēdējo reizi esat apmeklējis mūsu mājaslapu. Jūs jebkurā brīdī varat dzēst sīkdatnes, izmantojot sava interneta pārlūka iestatījumus.

6. KĀDAS SĪKDATNES IZMANTO “R.A.L.”?

R.A.L. ievāc funkcionalitātes sīkdatnes, kas saglabā lietotāja izmantoto valodu. Tiesiskais pamats šādu sīkdatņu izvietošanai ir mūsu leģitīmās intereses.

7. DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

Tiesības uz informāciju

Jūs varat lūgt mums veikt šādas darbības:

 • apstiprināt, vai mēs apstrādājam Jūsu personas datus;
 • izsniegt Jums šo datu kopiju;
 • sniegt Jums citu informāciju par Jūsu personas datiem, piemēram, kādi dati ir mūsu rīcībā, kādā nolūkā mēs tos izmantojam, kam mēs tos atklājam, vai mēs tos pārsūtām uz ārvalstīm un kā mēs tos aizsargājam, cik ilgi mēs tos uzglabājam, kādas ir Jūsu tiesības, kā Jūs varat iesniegt sūdzību, kur mēs ieguvām Jūsu datus, ciktāl tāda informācija nav Jums jau sniegta šajā privātuma politikā.

Tiesības labot

Jūs varat lūgt, lai mēs labojam neprecīzus personas datus.

Tiesības dzēst

Jūs varat mums lūgt dzēst Jūsu personas datus, bet tikai tad, ja:

 • tie vairs nav vajadzīgi nolūkam, kuram tie tika apkopoti; vai
 • Jūs esat atsaucis savu piekrišanu (ja datu apstrādes pamatā bija piekrišana); vai
 • tie ir tikuši apstrādāti nelikumīgi; vai
 • lai izpildītu mums piemērojamu tiesisku pienākumu.

Mums nav jāizpilda Jūsu pieprasījums dzēst Jūsu personas datus, ja Jūsu personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai

 • izpildītu tiesisku pienākumu;
 • celtu, īstenotu vai aizstāvētu juridiskus prasījumus.

Datu apstrādes ierobežošana

Jūs varat mums lūgt ierobežot (paturēt, bet neizmantot) Jūsu personas datus, bet tikai tad, ja:

 • to precizitāte tiek apstrīdēta, lai ļautu mums pārbaudīt to precizitāti; vai
 • apstrāde ir nelikumīga, bet Jūs nevēlaties tos dzēst; vai
 • tie vairs nav vajadzīgi nolūkam, kādam tie tika apkopoti, bet mums vēl tie ir vajadzīgi, lai celtu, izpildītu vai aizstāvētu juridiskus prasījumus; vai
 • Jūs esat izmantojis savas tiesības iebilst, un turpinās primārā datu apstrādes pamatojuma pārbaude.

Mēs varam turpināt izmantot Jūsu personas datus pēc ierobežojuma pieprasījuma, ja:

 • mums ir Jūsu piekrišana; vai
 • lai celtu, izpildītu vai aizstāvētu juridiskus prasījumus; vai
 • lai aizsargātu citas fiziskas vai juridiskas personas tiesības.

Tiesības uz pārnesamību

Jūs varat lūgt mums izsniegt Jūsu personas datus strukturētā, vispārēji izmantotā, mašīnlasāmā formātā, vai lūgt, lai tos “pārnesam” tieši citam Jūsu izvēlētam datu pārzinim, bet katrā gadījumā tikai tad, ja:

 • apstrādes pamatā ir Jūsu piekrišana vai ar Jums noslēgta līguma izpilde; un
 • apstrāde tiek veikta ar automatizētiem līdzekļiem.

Tiesības uz pārnesamību ietver tikai Jūsu sniegtos datus.

Tiesības iebilst

Jūs varat izteikt iebildumus pret Jūsu personas datu apstrādi, kuras pamatā ir “leģitīmās intereses”, ja Jūs uzskatāt, ka Jūsu pamattiesības un brīvības ir svarīgākas par mūsu leģitīmajām interesēm.

Kad Jūs esat izteikuši iebildumus, mums ir iespēja pierādīt, ka mums ir nozīmīgas leģitīmās intereses, kas ir svarīgākas par Jūsu tiesībām un brīvībām.

Jūsu tiesību īstenošana ir bez maksas. Tomēr, ja Jūsu pieprasījums piekļūt informācijai ir nepamatots vai pārmērīgs, mums ir tiesības iekasēt pamatotu summu atbilstoši apstākļiem, kas balstīta administratīvajos izdevumos. Mēs informēsim Jūs par jebkādām izmaksām pirms Jūsu lūguma izpildes.

“R.A.L.” patur tiesības lūgt Jums pierādīt savu identitāti, ja iesniedzat pieprasījumu īstenot kādu no šeit aprakstītajām tiesībām.

Atbildes sniegšana

Jums ir tiesības iesniegt mums pieprasījumu par saviem personas datiem. Mēs sniegsim atbildi viena mēneša laikā no tā saņemšanas. Taču, ja pieprasījumi ir īpaši sarežģīti vai ja Jūs esat iesniedzis vairākus pieprasījumus, šis termiņš var tikt pagarināts līdz trīs mēnešiem. Mēs Jūs informēsim, ja atbildei būs nepieciešams vairāk nekā viens mēnesis.

Tiesības vērsties uzraugošajā iestādē

Ja Jums rodas bažas par savu datu apstrādes tiesiskumu, Jums ir tiesības vērsties uzraugošajā iestādē – Datu valsts inspekcijā, pasts@dvi.gov.lv, adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050.